Köşe Yazıları \ Allah’a kulluktan kaçanlar...

Allah’a kulluktan kaçanlar...

“Allah, inkâr edenlerin ve kendi yolundan alıkoyanların işlerini boşa çıka-rır.” (Muhammed 1)

           
            Küfreden, örten, örtbas eden ve de Allah yolundan ayrılan, uzaklaşan, insanları Allah yo-lundan engelleyen, çevirenlerin amellerini, işlerini Allah boşa çıkarmaktadır. Hem dünyada, hem de ahirette onların amelleri boşa çıkarılacaktır. Böyle küfredip de sadde yapan yani hem kendileri Allah yolundan sapan, hem de bu sapıklıklarını çevrelerindeki insanlara da empoze etmek su-retiyle onları da saptırmaya çalışan kimselerin fiilleri boşa çıkarılacaktır.

 

            Bunlar ya insanların din eğitimini yasaklamak suretiyle onları Allah yolundan engelleyen ya da Allah’ın dinini eğip bükerek, Allah’ın dinini eğri büğrü hale getirerek, yani Allah dinini saklayıp insanların karşısına bozuk bir din çıkararak, resmî bir din sunarak, hayata karışmayan, sosyal hayatta hiç etkinliği olmayan, sadece caminin içine ve vicdanlara hapsedilmiş bir din sunarak “işte din budur!” diyerek onların kulluğuna engel olmaktadırlar.

 

            Küfredenler, Allah’ın dinini, Allah’ın yolunu, Allah’ın ayetlerini örten, örtbas eden, dinin hayatta görüntülenmesine engel olan, Allah’ın işaret levhaları olarak insan hayatına koyduğu ayetleri örten, Allah’ın yasalarını gündemden düşürenler ve hatta Allah’ı gündemden düşüren, Allah’ın yasalarını diskalifiye eden ve hem Allah yolundan çıkan hem de insanları Allah yolundan uzaklaştıranlar. İnsanların önüne din budur diye kendi anlayışlarını, kendi yasalarını sunarak insanları saptıranlar, ya da Allah dininin önüne engeller koyarak, din eğitimini yasaklayarak Allah kullarının dine ulaşmalarını engelleyenler ve böylece insanları dinden uzaklaştıranların tüm yaptıklarını Allah hem dünyada, hem de ahirette boşa çıkaracaktır.

 

            Hem kendi yaptıklarını, kendi amellerini Rabbimiz boşa çıkaracaktır, hem de Allah’ın dinine karşı bozma planlarını, Allah kullarını saptırma projelerini, dinin önüne engeller koyma de-siselerini Allah boşa çıkaracaktır. Bu sinsi hedeflerine ulaşmalarına fırsat vermeyecektir Rab-bimiz.

 

Ahirette onların amellerinin hiçbirisi değerlendirilmeye tâbi tutulmayacak, Allah onlar için tartı bile tutmayacaktır. Dünyada da onların yaptıklarının tümünü boşa çıkaracaktır. Dünyada yap-tıklarının, yapacaklarının, düşüncelerinin, planlarının, projelerinin tümünü boşa çıkaracak ve hiç birisini neticeye ulaştırmayacaktır. Müslümanlara karşı kurdukları tuzaklarının hepsini boşa çıka-racaktır.

 

Aynı zamanda Allah’a, Allah elçilerine, Allah yasalarına, Allah’ın sistemine düşmanlıkla-rından ötürü, Allah yolunun yolcularına düşmanlıklarından ötürü onların dünyada iyi sayılabilecek, hayırlı sayılabilecek türden yaptıkları amellerinin tümünü boşa çıkaracaktır. Hiçbir amelleri kabul edilmeyecektir. Hiçbir gayretleri, hiçbir yaptıkları onları doğruya, hakka ve huzura götürmeye-cektir.

 

            İşte görüyoruz, yaptıklarının hiçbirisi neticeye ulaşmamaktadır. Kâfirlerin tüm projeleri bo-şa çıkmaktadır. Adalet diyorlar, toplumda adaleti gerçekleştireceğiz diyorlar ama bakıyoruz so-nunda yaptıkları sadece zulüm doğuruyor. Eşitlik diyorlar, hak hukuk diyorlar ama sonunda in-sanlar birbirlerini yiyecek duruma geliyor. Emniyet diyorlar, emniyet ve güven ortamı kuracağız diyorlar ama yaptıkları korkudan başka bir şey doğurmuyor. Ekonomi diyorlar, insanların yüzlerini güldüreceğiz diyorlar ama bakıyoruz ki doğan nesillerini bile gırtlağına kadar borçla karşılıyorlar. Özgürlük diyorlar, toplumlarını efendilerinin kölesi yapıyorlar. Vatandaşlarını başkalarına peşkeş çekiyorlar. Tüm yaptıkları boştur, Allah boşa çıkarmaktadır. Hiçbir düşünceleri, hiçbir projeleri, hiçbir niyetleri neticeye ulaşmayacaktır.

 

            İşte şu anda da Allah’a kulluktan kaçan, kendileri kâfir oldukları gibi sinsi sinsi planlar ku-rarak Allah kullarını da kâfirleştirmek isteyen, Allah yasalarından kaçarak kendi kendilerine yasa belirlemeye çalışan insanların, yaptıkları yasaların bir yıl bile dayanmadığını, tüm yaptıklarının boşa çıktığını, tam bulduk dedikleri anda hiçbir şey bulamadıklarını görüyoruz.

 

Bunların yaptıklarının, yapacaklarını tamamı boştur. Çünkü bunlar gönüllerini İslâm’dan ve kul-luktan soğutmuşlar, Allah’tan, Allah’ın dininden, Allah’ın kendilerine gönderdiği hayat programın-dan hoşlanmamışlar, kendilerine başka başka hayat programları aramışlar, peygamberden nefret etmişler, kitaptan tiksinmişler, namazı, orucu, haccı, zekâtı beğenmemişlerdir. İdama gidiş bilmiş-lerdir mescide gidişi. İşte bunun içindir ki Allah onların tüm amellerini boşa çıkarmıştır. Kur’an’ın başka yerlerinden öğreniyoruz ki haktan, Allah’tan gelenlerden nefret eden bu alçaklara Rabbimiz pisliği, necaseti sevdirmiş, onlardan razı olacak hale getirmiştir.

 

            Şimdi bu durumda kendimizi bir sorgulayalım. Eğer İslâm’dan razı değilseniz, eğer Kur’an sizi sıkıyorsa, eğer hadislerden zevk almıyorsanız, eğer Kitap ve Sünneti öğrenmeye isteksiz iseniz, namazdan, abdestten, tesettürden, hacdan, zekâttan hoşlanmıyorsanız, eğer mü’minlerle beraberlik sizi sıkıyorsa, eğer dinden, ayetten, peygamberden bahsetmekten sıkılıyorsanız, Ce-nâb-ı Hakkı hatırlamak, ahireti, hesabı, kitabı düşünmek size zevk vermiyorsa o zaman kesinlikle söyleyebilirim ki siz bir pislik içindesiniz, siz necasetten hoşlanıyorsunuz. Halbuki Allah onu kâ-firlere yazmıştır, durumunuzu bir daha gözden geçirin. Çünkü sevdikleriniz, beğendikleriniz, razı olduklarınız Allah’ın sevip sizin adınıza gönderdiği şeyler değildir. Halbuki bizim hayatımız için en güzelini, en doğrusunu, en sevilmesi gerekeni gönderen Allah’tır.

 

 

                                         
Ali Küçük

 

 


Paylaş

Ziyaretçi Defteri

    Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için ziyaretçi defterini kullanabilirsiniz.

  • Deftere Yaz / Oku